O programie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Tytuł projektu: „ABC nauki –wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych dzieci klas I – III szkół podstawowych Gminy Wejherowo”, Nr Umowy: UDA-POKL.09.01.02-22-228/11-00

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

| Strona główna |