Statut prawny
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biuletyn Informacji Publicznej

Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Orlu

Podstawa prawna BIP.
W myśl Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198) Rozdział 1 Artykuł 4 Punkt 5 nakłada na podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Celem powstania Biuletynu Informacji Publicznej jest utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji obejmującej cały kraj. Główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej jest strona stworzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - www.bip.gov.pl

--------------------------------------------------------------------------------
Status prawny:

1. Nazwa szkoły brzmi:
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Orlu.

2.Organem prowadzącym Samorzadową Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Orlu jest Gmina Wejherowo.

3.Nadzór pedagogiczny sprawuje Gdańskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

4. Szkoła działa w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty i Kartę Nauczyciela.

--------------------------------------------------------------------------------