STATUT
Samorządowej Szkoły Podstawowej
im. Jana Brzechwy w Orlu

INFORMACJE OGÓLNE

Rozdział I

§1

 1. Nazwa szkoły: Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Orlu
 2. Szkoła jest placówką publiczną .
 3. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Wejherowo, natomiast organem sprawują cym nadzór pedagogiczny Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

§2

 1. Na pieczęciach używana jest pełna nazwa szkoły.
 2. Dla celów inwentaryzacyjnych używany jest skrót literowy: SSP Orle.

Rozdział II

Cele i zadania szkoły

§3

 1. Szkoła zajmuje się kształceniem, wychowaniem oraz działalnością opiekuńczą dzieci od 7 roku życia do ukończenia szkoły, tj. szóstej klasy, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy 18 lat.
 2. Szkoła prowadzi roczne przygotowanie przedszkolne (klasy zerowe) dla dzieci w wieku 6 lat, realizując program wychowania przedszkolnego dla dzieci 6-letnich.

§4

 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyki, w szczególności:
  a) prowadzi dziecko do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia;
  b) rozwija poznawcze możliwości uczniów, tak aby mogli przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata;
  c) rozwija i przekształca spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, przygotowuje do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego;
  d) rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze;
  e) wzmacnia wiarę dziecka we własne siły i zdolności osiągania wartościowych i trudnych celów;
  f) rozwija zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci fantastycznych od historycznych;
  g) kształtuje potrzebę i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, wyrabia czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego;
  h)rozwija u dzieci umiejętność poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu;
  i) wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej;
  j) stwarza warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej;
  k) zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego oraz zachowań prozdrowotnych;
  l) zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku, w poczuciu więzi z rodziną;
  m) uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych szans;
  n) stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;
  o) stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci;
  p) wdraża działania związane z wychowaniem patriotycznym i obywatelskim.

§5

 1. Szkoła upowszechnia wśród dzieci wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtuje postawy sprzyjające jej wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej.
 2. Szkoła promuje zdrowie począwszy od profilaktyki poprzez podstawową higienę, a na usportowieniu kończąc.
 3. Szkoła upowszechnia wśród dzieci wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.

§6

 1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki.
 2. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych pełnią nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 3. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwają nauczyciele na lekcjach i wyznaczeni nauczyciele dyżurujący podczas przerw między lekcjami.
 4. Szczegółowe zasady pełnienia przez nauczycieli w czasie przerw między lekcjami określa regulamin pełnienia dyżurów.
 5. Zasady organizowania i zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas wycieczek i zbiorowych wyjść poza teren szkoły określa regulamin wycieczek szkolnych.

§7

 1. Szkoła szczególną troską otacza uczniów najniższych klas i oddziału przedszkolnego, co jest zadaniem nauczycieli tych klas.
 2. Uczniowie z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku, objęci są szczególną opieką z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.

§8

 1. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom, a w szczególności:
  a) współpracuje z Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną w Wejherowie w zakresie:
  - organizacji warsztatów integracyjnych oraz dotyczących profilaktyki uzależnień,
  - organizacji pomocy uczniom z trudnościami w nauce, kierowania na badania diagnostyczne, celem określenia deficytów rozwojowych i wynikających stąd wytycznych do pracy z dzieckiem,
  b) współpracuje z Komisariatem Policji w Wejherowie w zakresie:
  - organizacji zajęć dotyczących profilaktyki uzależnień oraz bezpieczeństwa
  c) współpracuje z Kuratorem Społecznym Sądu Rejonowego w Wejherowie w zakresie organizacji pogadanek na temat zadań i obowiązków kuratorów sądowych,
  d) współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wejherowie w zakresie organizowania i ustalania warunków pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

§9

 1. Szkoła jest przygotowana do nauczania dzieci niepełnosprawnych.
 2. Szkoła realizuje zajęcia rewalidacyjne oraz kompensacyjno – korekcyjne zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 3. Szkoła realizuje pozaszkolne nauczanie indywidualne w przypadkach określonych szczegółowymi przepisami.

§10

 1. Szkoła umożliwia uczniom uzdolnionym realizowanie indywidualnych programów nauczania, z możliwością szybszego ukończenia szkoły.
 2. Szkoła w miarę posiadanych możliwości organizacyjnych i finansowych umożliwia uczniom rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez uczestnictwo w kołach przedmiotowych i zainteresowań.
Rozdział III
Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów
 1. Ocenianiu podlegają
  a) osiągnięcia edukacyjne uczniów;
  b) zachowanie ucznia.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności, w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej oraz realizowanych w szkole programów nauczania.
 3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

§11

 1. Ocenianiu podlegają:
  a) osiągnięcia edukacyjne uczniów;
  b) zachowanie ucznia.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności, w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej oraz realizowanych w szkole programów nauczania.
 3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

§12

 1. W szkole tworzy się Wewnątrzszkolny System Oceniania, który określa w szczególności:
  a) przedmioty podlegające ocenianiu;
  b) wymagania edukacyjne opracowane przez nauczycieli niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia;
  c) procedury oceniania zachowania oparte o szczegółowe kryteria oceniania zachowania;
  d) skalę i formy śródrocznej (rocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania;
  e) bieżące ocenianie i ustalanie śródrocznych (rocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
  f) tryb przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych;
  g) procedury uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
  h) sposób i warunki informowania uczniów, ich rodziców lub prawnych opiekunów o poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia, postępach i trudnościach w nauce, jego zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach;
  i) kryteria oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki;
  j) przypadki i warunki zwolnienia przez dyrektora szkoły ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki oraz nauki drugiego języka obcego;
  k) tryb odwołania ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) od rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania;
  l) warunki promocji do klasy programowo wyższej, w tym promocji z wyróżnieniem;
  m) warunki powtarzania klasy przez ucznia klas I–III;
  n) procedurę przeprowadzenia egzaminu poprawkowego dla uczniów klas IV–VI;
  o) warunki ukończenia szkoły.

§13

Szczegółowe warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania uczniów określa Wewnątrzszkolny System Oceniania.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
  b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,
  c) motywowanie ucznia do dalszej pracy,
  d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
  e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji pracy dydaktyczno – wychowawczej.
 2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osišgnięć edukacyjnych uczniów oraz o trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej.
 3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 4. Oceny są jawne zarówno dla uczniów, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli. Na prośbę ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna) nauczyciel ustalając ocenę powinien ją uzasadnić.
 6. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej. Decyzję o zwolnieniu z tych zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.

§14

 1. W klasach I – III ocenianie śródroczne i roczne ma charakter opisowy.
 2. Ocena opisowa ma charakter informacji o postępach ucznia w nauce i wzroście jego rozwoju. Ma ona spełniać trzy funkcje:
  - informacyjną – co dziecko poznało, zrozumiało, opanowało, nauczyło się, jakie ma umiejętności, co potrafi, jaki jest jego wysiłek i wkład pracy,
  - korekcyjną – co dziecko robi dobrze, nad czym musi popracować, co należy zmienić, czego zaniechać,
  - motywacyjną – zachęca do dalszej pracy i wysiłku, daje możliwość osiągnięcia sukcesu, budzi wiarę we własne siły.
 3. W ocenianiu bieżącym z zajęć edukacyjnych klas I –III dopuszcza się stosowanie punktów w skali od 1 do 6 określających:
  a) 6 – doskonale – w odniesieniu do pracy szczególnie wyróżniającej się („twoje wiadomości i umiejętności znacznie przekraczają obowiązujące wymagania ”)
  b) 5 – bardzo dobrze – w odniesieniu do pracy wykonanej bardzo dobrze i starannie („utrzymaj ten poziom ”)
  c) 4 – zadawalająco – w odniesieniu do pracy, w której uczeń popełnia nieznaczne błędy i praca jest niezbyt staranna („ dobra praca, spróbuj pracować trochę lepiej „)
  d) 3 – przeciętnie – w odniesieniu do pracy, w której uczeń popełnia istotne pomyłki („ poprawna praca, pracuj uważniej ”)
  e) 2 – słabo – gdy praca ujawniła już trudności ucznia w przyswojeniu pewnych treści programowych („ należy to uzupełnić, pracuj jeszcze więcej ”)
  f) 1 – niezadowalająco – gdy praca została wykonana niepoprawnie i niestarannie oraz gdy ujawniają się znaczne trudności w przyswojeniu sobie pewnych treści programowych („ popraw się, trzeba uzupełniać braki ”).
 4. Dopuszcza się stosowanie pozytywnych wzmocnień w postaci pochwał słownych, pisemnych komentarzy, znaczków i symboli.
 5. Dokumentacja oceny opisowej zawiera karty osiągnięć ucznia z poszczególnych edukacji oraz kartę oceny zachowania, które zawarte są w dzienniku lekcyjnym.
 6. Osiągnięcia edukacyjne ucznia w zakresie edukacji polonistycznej, muzycznej, plastycznej, społecznej, przyrodniczej, matematycznej, zajęć z komputerem, techniczną ruchową, języka angielskiego i religii dokumentowane będą na bieżąco w dzienniku lekcyjnym, przy użyciu skali punktowej:
  o. 6 punktów – „ doskonale ”- otrzyma uczeń, który:
  - posiada wiedzę, obejmującą wiadomości i umiejętności podstawowe oraz wykraczające poza podstawę programową;
  - biegle korzysta ze zdobytych wiadomości w różnorodnych sytuacjach;
  - twórczo rozwiązuje problemy;
  - doskonale radzi sobie w nowych sytuacjach, proponuje śmiałe, odważne i twórcze rozwiązywania problemów oraz zadań;
  - posiada wiedzę określoną kryteriami oceny celującej;
  - czyta i rozumie polecenia;
  - stosuje poznaną wiedzę w sytuacjach typowych i problemowych;
  - posługuje się zdobytymi wiadomościami, wykorzystuje je podczas rozwiązywania problemów teoretycznych bądź praktycznych;
  - efektywnie i racjonalnie planuje pracę w grupie zadaniowej; podejmuje trafne decyzje; zbiera, interpretuje, selekcjonuje i przetwarza informacje;
  - jest aktywny na zajęciach, zgłasza się z własnej inicjatywy.
  o. 5 punktów – „bardzo dobrze ”– otrzyma uczeń, który:
  - posiada wiedzę, obejmującą wiadomości i umiejętności podstawowe określone programem nauczania;
  - pracuje samodzielnie;
  - sprawnie korzysta ze zdobytych wiadomości w typowych sytuacjach;
  - rozwiązuje w praktyce typowe zadania i problemy, a popełniane błędy poprawia (autokontola, autokorekta);
  - czyta i rozumie polecenia;
  - wykonuje typowe zadania, a trudniejsze przy minimalnej pomocy nauczyciela;
  - próbuje samodzielnie wykonywać dodatkowe zadania;
  - ujawnia bardzo dobre tempo pracy;
  - wykazuje aktywną postawę podczas zajęć;
  - mobilizuje kolegów do czynnego uczestniczenia w zajęciach;
  - współpracuje w grupie zadaniowej jako lider, sprawozdawca czy sekretarz.
  o. 4 punkty – „ zadowalająco ” – otrzyma uczeń, który:
  - opanował większość wiedzy obejmującej wiadomości i umiejętności podstawowe określone programem nauczania danego przedmiotu;
  - stosuje zdobyte wiadomości;
  - rozwiązuje zadania z pomocą nauczyciela;
  - rozwiązuje niektóre typowe zadania i problemy o średnim stopniu trudności;
  - posiada wiedzę określoną kryteriami oceny dobrej; jest aktywny, pracuje systematycznie;
  - ujawnia prawidłowe tempo pracy;
  - wykazuje aktywność i zaangażowanie wobec stawianych zagadnień;
  - prawidłowo współpracuje w grupie zadaniowej.
  o. 3 punkty – „ przeciętnie ” – otrzyma uczeń, który:
  - opanował większość wiedzy, obejmującej wiadomości i umiejętności konieczne określone programem nauczania danego przedmiotu;
  - analizuje problemy w sposób standardowy, schematyczny;
  - wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności;
  - wymaga wsparcia i pomocy ze strony nauczyciela w swoich działaniach;
  - wykonuje proste zadania i polecenia;
  - rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności;
  - posiada podstawowe wiadomości, lecz ma problemy z ich zastosowaniem;
  - wykonuje zadania po przeczytaniu polecenia, przy małej pomocy nauczyciela;
  - wykorzystuje w praktyce poznane reguły i zasady, czasami z pomocą nauczyciela;
  - stosuje zasady współpracy w grupie zadaniowej.
  o. 2 punkty – „ słabo ”– otrzyma uczeń, który:
  - opanował minimum wiedzy, obejmującej wiadomości i umiejętności konieczne określone programem nauczania danego przedmiotu;
  - jest w stanie opanować, przy odpowiednim nakładzie pracy, treści najłatwiejsze, najczęściej stosowane, nie wymagające większych modyfikacji;
  -rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny;
  - rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności; często z pomocą nauczyciela;
  - ma trudności ze zrozumieniem nowych treści, ale braki te nie uniemożliwiają kontynuowanie nauki na wyższym etapie kształcenia;
  - wymaga ustawicznej aktywizacji i stymulacji ze strony nauczyciela;
  - ujawnia nierówne, bardzo wolne tempo pracy;
  - współpracuje w grupie; pyta, prosi o wyjaśnienia; słucha dyskusji;
  - dostosowuje się do decyzji grupy.
  o. 1 punkt – „ niezadowalająco ” – otrzyma uczeń, który:
  - nie opanował w sposób wystarczający treści z podstawy programowej zawartych w wiadomościach i umiejętnościach koniecznych niezbędnych do kontynuowania edukacji na wyższym etapie uczenia;
  - ma braki w opanowaniu umiejętności i wiadomości określonych w Indywidualnym Programie Edukacji;
  - nie rokuje nadziei na uzupełnienie braków nawet przy pomocy nauczyciela;
  - posiada tak duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, że uniemożliwiają mu edukację na wyższych etapach kształcenia;
  - nie opanował w stopniu elementarnym obowiązkowego zakresu materiału nauczania ;
  - nie zna i nie rozumie podstawowej terminologii stosowanej podczas obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;
  - nawet prostych rozwiązań praktycznych i teoretycznych, wypowiedzi ustnych czy pisemnych nawet przy pomocy nauczyciela;
  - nie wykonuje najprostszych zadań jednodziałaniowych o niewielkim stopniu trudności pomimo znacznej pomocy nauczyciela;
  - nie czyni postępów, nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności;
  - nie wykonuje samodzielnie zadań.
  Nauczyciele w dziennikach lekcyjnych notują osiągnięcia edukacyjne uczniów w formie punktowej:
  Doskonale! – zapis brzmi: 6 punktów (6)
  Bardzo dobrze! – zapis brzmi: 5 punktów (5)
  Dobrze! – zapis brzmi: 4 punkty (4)
  Dostatecznie! – zapis brzmi: 3 punkty (3)
  Słabo! – zapis brzmi: 2 punkty (2)
  Niezadowalająco! – zapis brzmi: 1 punkt (1)
 7. Karta oceny zachowania ucznia klas I – III będzie na bieżąco uzupełniana w dzienniku lekcyjnym według kryteriów:
  A) kultura osobista;
  B) zaangażowanie;
  C) kontakty z rówieśnikami;
  D) stosunek do obowiązków szkolnych
  Zachowanie ucznia będzie oznaczane w dzienniku lekcyjnym przy użyciu symboli literowych;
  A – zachowanie przykładne
  B – zachowanie poprawne
  C – zachowanie budzące zastrzeżenia
 8. W klasach I – III roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
 9. W klasach I – III wychowawca przekazuje w formie ustnej informacje o zachowaniu ucznia podczas zebrań lub rozmów indywidualnych z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 10. Klasyfikacja śródroczna i roczna w klasach I – III polega na podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 11. Ocenę śródroczną i roczna podsumowującą osiągnięcia edukacyjne nauczyciel opracowuje na podstawie zapisów w dzienniku lekcyjnym, wyników sprawdzianów i własnych obserwacji.
 12. Ocenę śródroczną nauczyciel sporządza w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz zachowuje wychowawca, drugi zostaje przekazany rodzicowi, który pisemnie potwierdza odbiór.
 13. Ocenę roczną podsumowującą osiągnięcia edukacyjne oraz ocenę z zachowania nauczyciel sporządza w dzienniku lekcyjnym, arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym dla każdego ucznia z wykorzystaniem technologii komputerowej.
 14. Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. W wyjątkowych przypadkach, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
 15. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów), oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
 16. W przypadku orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznych i specjalistycznych o deficytach rozwojowych ucznia i innych trudnościach w nauce, nauczyciel obniża wymagania w zakresie podanym przez poradnię, tak aby umożliwić uczniowi sprostanie innym wymogom edukacyjnym. Nauczyciel zobowiązany jest do udokumentowania swojej pracy z tym uczniem (efekty pracy dziecka odpowiadajšce zaleceniom ujętym w opinii poradni pedagogiczno – psychologicznej).
 17. Każdy uczeń posiada teczkę zawierającą prace plastyczne i pisemne karty pracy, opowiadania, notatki i inne prace samodzielne. Są one przechowywane przez rok szkolny w celu udostępnienia do wglądu rodzicom i uczniom.

§15

 1. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne podsumowujące osiągnięcia edukacyjne począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:
  a) stopień celujący – 6,
  b) stopień bardzo dobry – 5,
  c) stopień dobry – 4,
  d) stopień dostateczny – 3,
  e) stopień dopuszczający – 2,
  f) stopień niedostateczny – 1.
 2. Oceny dzieli się na:
  a) cząstkowe, określające osiągnięcia edukacyjne ucznia ze zrealizowanej części programu nauczania,
  b) klasyfikacyjne, śródroczne i roczne podsumowujące osiągnięcia edukacyjne ucznia za dany okres (rok szkolny).
 3. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala nauczyciel danego przedmiotu uwzględniajšc wkład pracy ucznia. Oceny te nie powinny być ustalone jako średnia arytmetyczna stopni cząstkowych.
 4. Kryteria ocen:
  - ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
  a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie, rozwiązuje problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia, korzysta z nowości technologii informacyjnej, potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin wiedzy, korzysta z wielu sposobów pracy, a także udaje mu się osiągnąć sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, reprezentuje szkołę na powiatowych zawodach sportowych oraz jest przykładem sportowca,
  b) korzysta z dostępnych form doskonalenia swoich umiejętności organizowanych przez szkołę (kółka, SKS–y, itp.);
  - ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
  a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,
  b) potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzję, interpretować wyniki, odnajdywać i porządkować informacje, zastosować umiejętności w różnych sytuacjach,
  c) samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy;
  - ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
  a) rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi, wykazuje aktywną postawę wobec trudnych i nietypowych zagadnień,
  b) potrafi współpracować w grupie jako lider i partner, wyciągnąć wnioski, różnicować ważność informacji, dzielić się wiedzą z innymi, wybrać własny sposób uczenia się;
  - ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
  a) rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne,
  b) współpracuje w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie je uporządkować, podjąć decyzję jaką przyjąć postawę;
  - ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
  a) rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny, współpracuje w grupie, pyta, prosi o wyjaśnienie, słucha dyskusji, potrafi dostosować się do decyzji grupy,
  b) rozwiązuje (wykonuje) proste zadania teoretyczne i praktyczne przy pomocy kolegi lub nauczyciela;
  - ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
  a) nie rozumie podstawowych zagadnień wyrażonych w sposób prosty i jednoznaczny, nie współpracuje w grupie, nie pyta, nie prosi o wyjaśnienie, nie słucha dyskusji, nie potrafi dostosować się do decyzji grupy,
  b) nie rozwiązuje (wykonuje) prostych zadań teoretycznych i praktycznych przy pomocy kolegi lub nauczyciela;
  c) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem, które są konieczne do dalszego kształcenia;
  d) nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnień o elementarnym stopniu trudności;
 5. Oceny z prac klasowych, sprawdzianów wystawiane będą zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego. Stosowany będzie następujący przelicznik uzyskanych punktów na oceny szkolne.
  Poziom podstawowy
  Niedostateczny 0 – 40 %
  Dopuszczający 41 % – 59 %
  Dostateczny 60 % – 75 %
  Dobry 76 % – 90 %
  Bardzo dobry 91 % – 97 %
  Celujący 98 % – 100 %
 6. Do oceny cząstkowej można dodawać znaki połówkowe „+”, „-” (plus, minus; oprócz oceny niedostatecznej i celującej).
 7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany w wywišzywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, chęć do pracy, zaangażowanie, aktywność.
 8. W przypadku zwolnień z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
 9. Dostosowanie wymagań edukacyjnych może nastąpić na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej.
 10. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w zakresie wiedzy i umiejętności, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe i specyficzne trudności w nauce, uniemożliwiające sprostowanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

§16

 1. Ocenie i kontroli podlegają:
  a) prace pisemne,
  b) odpowiedzi ustne,
  c) praca domowa,
  d) praca na lekcji.
 2. Pisemna kontrola postępów w nauce może odbywać się w formie:
  a) pracy klasowej na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych obejmującej treść całego działu (lub dużej części działu),
  b) testu lub sprawdzianu,
  c) kartkówki (z trzech ostatnich lekcji),
  d) pracy domowej,
  e) zadań i ćwiczeń wykonywanych przez uczniów w czasie lekcji.
 3. W tygodniu mogą się odbywać najwyżej trzy prace klasowe lub testy (sprawdziany), przy czym nie więcej niż jedna dziennie, zapowiedziane i wpisane do dziennika z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 4. Nauczyciel ma prawo stosować kartkówki zamiast ustnej formy odpowiedzi i może ich nie zapowiadać.
 5. Uczeń z dysleksją jest objęty wymaganiami odrębnymi, ustalonymi przez nauczycieli przedmiotu.
 6. Uczeń może poprawiać oceny niedostateczne otrzymane z prac klasowych czy sprawdzianów po ustaleniu terminu z nauczycielem, ale nie później niż dwa tygodnie po otrzymaniu wyników wyżej wymienionej kontroli postępów w nauce, przy czym daną ocenę uczeń może poprawiać jeden raz.
 7. Termin zwrotu ocenionych kartkówek nie może być dłuższy niż jeden tydzień, prac klasowych, testów, sprawdzianów – dwa tygodnie.
 8. Uczeń ma prawo znać zakres materiału przewidzianego do kontroli i wymagań jakimi będzie musiał sprostać.
 9. Odpowiedzi ustne i pisemne oceniane są zgodnie z przedmiotowymi systemami oceniania ustalonymi przez nauczycieli poszczególnych zajęć.

§17

  Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności respektowanie przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz kulturę osobistą ucznia.
  Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych.
  Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po konsultacji z nauczycielami uczącymi w danej klasie, pedagogiem szkolnym, bibliotekarzem, wychowawcą świetlicy.
  Ustala się następujący tryb poprawiania oceny zachowania w przypadku gdy uczeń lub rodzice (prawni opiekunowie) nie zgadzają się z tą oceną:
 1. uczeń ma prawo odwoływać się od ustalonej przez wychowawcę oceny zachowania w terminie 7 dni od momentu otrzymania propozycji tej oceny poprzez złożenie stosownego pisma do dyrektora szkoły; każdy rodzic pisemnie potwierdza odbiór oceny proponowanej.
 2. dyrektor szkoły dokonuje weryfikacji ustalonych punktów w każdym kryterium, decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna. Oceny zachowania śródroczne i roczne, począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

§18

  Ustala się następujące, szczegółowe kryteria zachowania ucznia: cyfra przy wybranym zapisie oznacza liczbę przyznanych uczniowi punktów w danej kategorii. Suma punktów zamieniana jest na oceny według zasad wymienionych w ustaleniach końcowych.
 1. „Wywiązywanie się z obowiązków ucznia”
  1) 4 punkty otrzymuje uczeń, który:
  a) dotrzymuje ustalonych terminów,
  b) usprawiedliwienia dostarcza w formie pisemnej, w dzienniczku ucznia, nie później niż tydzień po powrocie do szkoły,
  c) przychodzi zawsze przygotowany do szkoły – przez to rozumie się: odrobione prace domowe, zeszyt przedmiotowy, podręcznik, zeszyt ćwiczeń, przybory szkolne, strój do zajęć wychowania fizycznego oraz wszystkie inne ogólnodostępne materiały potrzebne do zajęć,
  d) rzetelnie wywiązuje się z podejmowanych zadań,
  e) ma usprawiedliwione nieobecności i spóźnienia.
 2. 3 punkty otrzymuje uczeń, który:
  a) zwykle dotrzymuje ustalonych terminów,
  b) raz nie dostarczył usprawiedliwienia w określonym terminie,
  c) przychodzi przygotowany do szkoły,
  d) powierzone mu zadania wykonuje terminowo i solidnie,
  e) ma niewielką ilość godzin nieusprawiedliwionych nieobecności lub spóźnień (max 2 godziny w semestrze i 3 spó?nienia).
 3. 2 punkty otrzymuje uczeń, który:
  a) rzadko wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań, rzadko też podejmuje je dobrowolnie,
  b) czasami przychodzi nieprzygotowany na zajęcia,
  c) ma 5 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności lub 4 spóźnienia,
 4. 1 punkt otrzymuje uczeń, który:
  a) bardzo często nie dotrzymuje ustalonych terminów,
  b) przychodzi nieprzygotowany do lekcji,
  c) bardzo niechętnie podejmuje wszelkie zobowišzania,
  d) ma łšcznie 10 nieusprawiedliwionych nieobecności lub 5 spóźnień.
 5. 0 punktów otrzymuje uczeń, który: a) notorycznie jest nieprzygotowany do zajęć,
  b) nigdy nie wywišzuje się z ustalonych terminów,
  c) nie podejmuje dobrowolnych działań,
  d) nagminnie spóźnia się, opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (liczba nieusprawiedliwionych nieobecności wynosi ponad 10, spóźnień ponad 5).
 6. „Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej”
  1) 4 punkty otrzymuje uczeń, który:
  a) w codziennym życiu szkolnym wykazuje się uczciwością,
  b) zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy zła,
  c) chętnie pomaga kolegom zarówno w nauce jak i w sprawach życiowych,
  d) wykazuje dużą aktywność w działaniach na rzecz zespołu w szkole i poza nią.
  2) 3 punkty otrzymuje uczeń, który:
  a) zwykle postępuje uczciwie,
  b) reaguje na dostrzeżone przejawy zła,
  c) nie uchyla się od pomocy kolegom w nauce i innych sprawach życiowych,
  d) angażuje się w prace na rzecz zespołu.
  3) 2 punkty otrzymuje uczeń, który:
  a) kilka razy nie postąpił zgodnie z zasadą uczciwości w stosunkach międzyludzkich,
  b) nie zareagował na ewidentny przejaw zła,
  c) naraził na nieznaczny uszczerbek mienie publiczne,
  d) odmówił pomocy koledze w nauce lub w innej życiowej sprawie,
  e) nie uchyla się od pracy na rzecz zespołu.
  4) 1 punkt otrzymuje uczeń, który:
  a) w swoim postępowaniu często nie przestrzega zasad uczciwości,
  b) zwykle nie reaguje na przejawy zła,
  c) niechętnie odnosi się do próśb kolegów o pomoc,
  d) często unika pracy na rzecz zespołu lub w jego składzie.
  5) 0 punktów otrzymuje uczeń, który:
  a) postępuje zwykle niezgodnie z zasadą uczciwości,
  b) jest obojętny wobec przejawów zła,
  c) unika lub odmawia podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz innych osób czy zespołu.
 7. „Dbałość o honor i tradycje szkoły”
  1) 4 punkty otrzymuje uczeń, który:
  a) reprezentuje szkołę w konkursach, zawodach gminnych, powiatowych lub wojewódzkich, osiąga w tej dziedzinie sukcesy,
  b) sumiennie i solidnie realizuje szkolne projekty edukacyjne,
  c) aktywnie uczestniczy w akcjach i imprezach, które wpisywały się w tradycję szkoły,
  d) dobrowolnie zgłasza się do uczestnictwa w apelach i uroczystościach szkolnych, dobrze się z nich wywiązuje.
  2) 3 punkty otrzymuje uczeń, który:
  a) uczeń godnie reprezentuje szkołę w konkursach, zawodach sportowych choć nie zawsze osiąga w nich sukcesy,
  b) sumiennie i solidnie realizuje szkolne projekty edukacyjne, uczestniczy w akcjach i imprezach wpisanych w tradycje szkoły,
  c) bierze udział w apelach i uroczystościach szkolnych, dobrze się z nich wywiązuje.
  3) 2 punkty otrzymuje uczeń, który:
  a) sporadycznie bierze udział w konkursach szkolnych oraz projektach edukacyjnych,
  b) uczestniczy w imprezach szkolnych,
  c) sporadycznie i dobrowolnie bierze udział w apelach lub innych uroczystościach szkolnych.
  4) 1 punkt otrzymuje uczeń, który:
  a) nie bierze udziału w konkursach,
  b) sporadycznie pomaga w realizacji projektów edukacyjnych,
  c) niechętnie bierze udział w apelach i innych uroczystościach szkolnych.
  5) 0 punktów otrzymuje uczeń, który:
  a) nie bierze czynnego udziału w żadnych uroczystościach szkolnych,
  b) nie pomaga swoim kolegom w realizacji zadań i projektów edukacyjnych,
  c) ma niechętny stosunek do akcji promujšcych szkołę.
 8. „Dbałość o piękno mowy ojczystej”
  1) 4 punkty otrzymuje uczeń, który:
  a) dba o piękno mowy ojczystej,
  b) jest taktowny,
  c) prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji,
  d) nie używa wulgaryzmów.
  2) 3 punkty otrzymuje uczeń, który:
  a) stara się dbać o piękno mowy ojczystej,
  b) jest zwykle taktowny,
  c) w rozmowach stara się o zachowanie kultury słowa,
  d) potrafi dyskutować,
  e) nie używa wulgaryzmów.
  3) 2 punkty otrzymuje uczeń, który:
  a) sporadycznie dba o piękno mowy ojczystej,
  b) zachował się nietaktownie (1 – 2 razy),
  c) nie zapanowawszy nad emocjami, użył mało kulturalnego słowa.
  4) 1 punkt otrzymuje uczeń, który:
  a) nie dba o piękno mowy ojczystej,
  b) bywa nietaktowny,
  c) czasami używa wulgaryzmów.
  5) 0 punktów otrzymuje uczeń, który:
  a) nie dbajšc o piękno mowy ojczystej notorycznie używa wulgaryzmów,
  b) nie stara się nawet o zachowanie kulturalnych form w prowadzeniu rozmowy.
 9. „Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób”
  1) 4 punkty otrzymuje uczeń, który:
  a) sam przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia swoje i innych zarówno w szkole jak i poza nią,
  b) zna i przestrzega podstawowe zasady higieny.
  2) 3 punkty otrzymuje uczeń, który:
  a) spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób (1 – 2 razy) lub zlekceważył takie zagrożenie, ale zareagował na zwróconą mu uwagę,
  b) nie zawsze przestrzega podstawowych zasad higieny.
  3) 2 punkty otrzymuje uczeń, który:
  a) swoim postępowaniem może spowodować (lub powoduje) zagrożenie bezpieczeństwa swojego lub innych osób, niekiedy lekceważy takie zagrożenie, ale reaguje na zwrócone uwagi,
  b) zapomina o podstawowych zasadach higieny (czasami).
  4) 1 punkt otrzymuje uczeń, który:
  a) często stwarza zagrożenie lub często lekceważy niebezpieczeństwo i nie zawsze reaguje na zwracane uwagi,
  b) zwykle nie stosuje i nie pamięta o podstawowych zasadach higieny.
  5) 0 punktów otrzymuje uczeń, który:
  a) notorycznie stwarza zagrożenie i lekceważy niebezpieczeństwo,
  b) nie przestrzega zasad higieny.
 10. „Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią”
  1) 4 punkty otrzymuje uczeń, który:
  a) jest zawsze schludnie i stosownie ubrany,
  b) zawsze przestrzega podstawowe zasady kultury w szkole i poza nią,
  c) podczas dużych uroczystości szkolnych jest ubrany na galowo.
  2) 3 punkty otrzymuje uczeń, który:
  a) jest zawsze schludnie i stosownie ubrany, sporadycznie nie przestrzega podstawowych norm porządkowych (1– 2 razy),
  b) sporadycznie wymaga przypominania o podstawowych zasadach kultury i ich przestrzeganiu zarówno w szkole jak i poza nią (1 – 2 razy).
  3) 2 punkty otrzymuje uczeń, który:
  a) (2 –3 razy) otrzymał uwagę dotyczącą niestosownego ubioru (2 – 3 razy) otrzymał uwagę dotyczącą nie przestrzegania podstawowych norm porządkowych,
  b) rzadko pamięta o zasadach kultury.
  4) 1 punkt otrzymuje uczeń, który:
  a) jest notorycznie niestosownie ubrany,
  b) zwykle nie przestrzega podstawowych norm porządkowych,
  c) bardzo rzadko pamięta o podstawowych zasadach kultury.
  5) 0 punktów otrzymuje uczeń, który:
  a) z reguły ubiera się niestarannie,
  b) nie przestrzega podstawowych norm porządkowych,
  c) nie stosuje zasad kultury.
 11. „Okazywanie szacunku innym osobom”
  1) 4 punkty otrzymuje uczeń, który:
  a) okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły, na jej terenie i poza nią,
  b) ma postawę nacechowaną wysoką kulturą osobistą,
  c) szanuje godność osobistą innych osób,
  d) swoją postawą podkreśla szacunek dla pracy innych,
  e) dobrowolnie udziela swojej pomocy.
  2) 3 punkty otrzymuje uczeń, który:
  a) zwykle okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły, na jej terenie i poza nią,
  b) sporadycznie (1 – 2 razy) nie zachował się zgodnie z zasadami kultury osobistej, ale za swe zachowanie samodzielnie przeprosił,
  c) szanuje godność osobistą innych osób,
  d) swoją postawą podkreśla szacunek dla pracy innych,
  e) często dobrowolnie udziela swojej pomocy.
  3) 2 punkty otrzymuje uczeń, który:
  a) często nie okazuje szacunku pracownikom szkoły,
  b) dość często nie przestrzega zasad kultury osobistej,
  c) sporadycznie (2 – 3 razy) nie uszanował godności osobistej innych osób,
  d) rzadko dobrowolnie udziela pomocy innym.
  4) 1 punkt otrzymuje uczeń, który:
  a) notorycznie zdarza się, że nie okazuje szacunku pracownikom szkoły,
  b) rzadko pamięta o przestrzeganiu zasad kultury osobistej,
  c) często nie szanuje godności osobistej innych osób,
  d) nie wyraża chęci udzielania pomocy innym.
  5) 0 punktów otrzymuje uczeń, który:
  a) nagminne nie okazuje szacunku pracownikom szkoły,
  b) pomimo zwracanych uwag uczeń nie przestrzega nawet podstawowych zasad kultury osobistej,
  c) nigdy nikomu nie pomaga.
 12. „Postawa wobec nałogów i uzależnień”
  1) 4 punkty otrzymuje uczeń, który:
  a) nie jest uzależniony od nałogów,
  b) czynnie wspomaga starania innych o wyjście z nałogu czy uzależnienia.
  Łączna liczba punktów           Ocena całościowa
  30 – 32  nbsp;                                 wzorowe
  27 – 29                                    bardzo dobre
  22 – 26                                    dobre
  17 – 21                                    poprawne
  10 – 16                                    nieodpowiednie
    0 – 9                                      naganne
  Uczeń, który dopuszcza się kradzieży i rozboju otrzymuje ocenę naganną, a jego postępowanie zgłaszane jest na policję.
  Na zakończenie roku szkolnego w klasach IV–VI zostanie wybrany jeden „Uczeń na medal” według następujących kryteriów:
  - wzorowa postawa uczniowska,
  - czynny udział w życiu klasy i szkoły,
  - wysoki poziom kultury osobistej,
  - różne formy pracy na rzecz drugiego człowieka (w szkole i poza nią),
  - reprezentowanie szkoły w konkursach co najmniej na szczeblu gminnym, a osiągnięcia sportowe na szczeblu powiatowym.

§19

  Klasyfikacja
  Zasady ogólne dotyczące klasyfikacji śródrocznej i rocznej.
 1. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
 2. Wzór oceny opisowej określa zespół nauczycieli klas I – III i może on podlegać modyfikacji po uzgodnieniu pomiędzy wszystkimi nauczycielami nauczania zintegrowanego. Ze wzorem należy zapoznać rodziców (prawnych opiekunów) i uczniów na pierwszym spotkaniu w ciągu roku szkolnego.
 3. Najpóźniej na 14 dni przed klasyfikacją wychowawca klas I – III powiadamia uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie opisowej.
 4. Na koniec I semestru rodzice uczniów klas I – III otrzymują kartę informacyjną o osiągnięciach i postępach ucznia.
 5. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I – III na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, publiczną poradnię specjalistyczną po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
 6. Klasyfikacja roczna odbywa się na tydzień przez zakończeniem zajęć.
 7. W klasach IV – VI śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danym oddziale, innych nauczycieli szkoły, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzšcy poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 9. W przypadku nie wystawienia oceny przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, wystawia ją zespół nauczycieli w składzie: wychowawca klasy, dwóch nauczycieli tego samego lub pokrewnego przedmiotu, a w klasach I – III wszyscy nauczyciele uczący w danym oddziale oraz nauczyciel nauczania zintegrowanego wyznaczony przez dyrektora.
 10. Na 1 miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej należy powiadomić rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej o przewidywanych ocenach niedostatecznych ich dzieci, odnotowując je w dziennikach zajęć lekcyjnych w osobnej kolumnie „przewidywana ocena„. Informacja ta podpisana przez rodzica winna być zwrócona do wychowawcy w ciągu 3 dni. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach informacja zostanie wysłana pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 11. W przypadku grożącej oceny niedostatecznej, nauczyciel wspólnie z pedagogiem i wychowawcą ustala sposób poprawy oceny, dokumentując działania na odrębnym druku oraz podaje uczniowi warunki jej poprawienia.
 12. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów najpóźniej na 16 dni przed klasyfikacją mają obowiązek wystawić przewidywane śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne, wpisując je do dziennika lekcyjnego w osobnej kolumnie „przewidywana ocena„.
 13. Najpóźniej na 14 dni przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną, wychowawca powiadamia uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej o przewidywanych ocenach. Poinformowanie nie jest równoznaczne z wystawieniem oceny klasyfikacyjnej. Informacja ta podpisana przez rodzica winna być zwrócona do wychowawcy w ciągu 3 dni. Uczeń może otrzymać niższą oceną klasyfikacyjną od przewidywanej. Odwołanie od przewidywanej oceny nie dotyczy klasyfikacji śródrocznej.
 14. Oceny klasyfikacyjne (śródroczne i roczne) powinny być wystawione nie później niż 2 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
 15. W dzienniku lekcyjnym oceny klasyfikacji śródrocznej wpisywane są skrótami:
  1) celujący – cel
  2) bardzo dobry – bdb
  3) dobry – db
  4) dostateczny – dst
  5) dopuszczający – dop
  6) niedostateczny – ndst.
 16. Oceny klasyfikacyjne roczne, począwszy od klasy IV, zapisuje się w pełnym brzmieniu
  1) celujący – 6
  2) bardzo dobry – 5
  3) dobry – 4
  4) dostateczny – 3
  5) dopuszczający – 2
  6) niedostateczny – 1
 17. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
 18. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
 19. Uczeń nie może być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 20. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

§20

  Warunki i tryb ubiegania się o uzyskanie wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych:
 1. Wyższa niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być ustalona na podstawie wyniku rocznego sprawdzianu wiadomości i umiejętności przeprowadzonego w formie pisemnej lub praktycznej na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) złożony w sekretariacie do dyrektora szkoły w terminie nie później niż 3 dni po uzyskaniu wiadomości o przewidywanej ocenie. Wniosek winien zawierać uzasadnienie i wskazanie o jaką ocenę uczeń się ubiega. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
 2. Uczeń może wnioskować o podniesienie przewidywanej oceny z przedmiotu o jeden stopień wyżej.
 3. Dyrektor po rozparzeniu wniosku może wyrazić zgodę na roczny sprawdzian wiadomości i umiejętności, wyznaczając termin przeprowadzenia go nie później niż 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
 4. Roczny sprawdzian wiadomości i umiejętności z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 5. Roczny sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. Z przebiegu sprawdzianu sporządza się protokół zawierający: imię i nazwisko nauczyciela prowadzšcego sprawdzian, imię i nazwisko nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych, termin, pisemne prace ucznia oraz ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem.
 6. Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjny ustalona w wyniku sprawdzianu wiadomości i umiejętności nie może być niższa niż przewidywana.

§21

  Warunki i tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego.
 1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny na pisemny wniosek złożony do dyrektora szkoły.
 2. Na prośbę ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Podanie o egzamin wraz z uzasadnieniem musi wpłynąć do sekretariatu szkoły najpóźniej w dniu posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej i winno być zaopiniowanie przez wychowawcę klasy.
 3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

§22

  Warunki i tryb wystawiania oceny zachowania
 1. Uczeń otrzymuje ocenę naganną, jeżeli spełnia choć jedno z wymienionych kryteriów uzyskania tej oceny.
 2. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii pozostałych nauczycieli oraz zapoznaniu się propozycjami zespołu klasowego i samooceną dokonaną przez ucznia.
 3. Ocena zachowania nie ma wpływu na:
  1) ocenę z zajęć edukacyjnych,
  2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12.
 4. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończenia szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 5. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.
 6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 7. Ocena zachowania jest ustalona przez wychowawcę klasy przy uwzględnieniu:
  1) opinii nauczycieli uczących,
  2) opinii zespołu klasowego, którą wychowawca zdobywa w drodze dyskusji na g.d.d.w.
  3) samooceny dokonywanej przez ocenianego ucznia,
  4) ewentualnych propozycji podwyższenia lub obniżenia oceny zachowania złożonych przez nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne.

§23

  Tryb odwoławczy od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 1. Na 1 miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną wychowawca kasy informuje ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej o przewidywanej nagannej ocenie zachowani odnotowując to w dzienniku zajęć lekcyjnych w osobnej kolumnie „przewidywana ocena”. Informacja ta podpisana przez rodzica winna być zwrócona do wychowawcy w ciągu 3 dni. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach informacja zostaje wysłana pocztą zwrotną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 2. Najpóźniej na 14 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca powiadamia uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej o przewidywanej ocenie zachowania. Poinformowanie nie jest równoznaczne z wysławieniem oceny klasyfikacyjnej. Informacja ta podpisana przez rodziców winna być zwrócona do wychowawcy w ciągu 3 dni. Uczeń może otrzymać niższą ocenę klasyfikacyjną od przewidywanej. Odwołanie od przewidywanej oceny nie dotyczy klasyfikacji śródrocznej.
 3. Uczeń lub rodzic (prawny opiekun) nie później niż 3 dni po uzyskaniu informacji o rocznej przewidywanej ocenie zachowania, może złożyć pisemny wniosek w sekretariacie, kierowany do dyrektora szkoły, o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. We wniosku powinno znaleźć się uzasadnienie podwyższenia proponowanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz ewentualne okoliczności mogące mieć wpływ na zmianę oceny zachowania.
 4. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wychowawcy klasy, który ponownie wraz z zespołem klasowym nauczycieli, pedagogiem, psychologiem analizuje zachowanie ucznia w danym roku szkolnym. Powołany zespół dokonuje analizy zeszytu pochwał i uwag: analizy arkuszy ocen proponowanych przez nauczycieli uczących w danej klasie oraz uwzględnia w szczególności sytuacje rodzinne, zdrowotne oraz ewentualne okoliczności, o których szkoła nie była wcześniej poinformowana. Wychowawca po zapoznaniu się z opinią zespołu podejmuje decyzję o ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 5. W przypadku przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: nieodpowiedniej lub nagannej, po rozpoznaniu sprawy przez zespół, uczeń zawiera z wychowawcą kontrakt indywidualny, w którym wyraża chęć podjęcia działań zmierzających do poprawy zachowani, tj. naprawa wyrządzonych szkód i krzywd, praca na rzecz dobra szkoły, w szczególności osób słabszych, potrzebujących, udział w zajęciach z psychologiem, pedagogiem.
 6. Ocena z zachowania może ulec zmianie na wyższą, na wniosek wychowawcy klasy i po rozpatrzeniu przez nauczycieli danego zespołu, jeżeli uznano, że uczeń przez wyznaczony przez wychowawcę czas podejmował działania zmierzające do poprawy zachowania.
 7. Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.

§24

  Tryb odwoławczy od rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, która została ustalona niezgodnie z przepisami prawa.
 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalanie tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w formie pisemnej w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów: w przypadku równiej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 3. W skład komisji wchodzą:
  1) dyrektor szkoły albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,
  2) wychowawca klasy
  3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
  4) pedagog,
  5) psycholog,
  6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
  7) przedstawiciel rady rodziców.
 4. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  1) skład komisji,
  2) termin posiedzenia,
  3) wynik głosowania,
  4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
 5. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§25

  Promowanie
 1. Uczeń klas I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
 2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
 3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończenia szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 4. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.
 5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowišzkowych zajęć edukacyjnych średniš ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję z wyróżnieniem.
 6. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 23 ust. 3, 4 (WSO) i przystąpił do zewnętrznego sprawdzianu wiadomości i umiejętności w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.
 7. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, ze te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

Rozdział IV

Organy szkoły i ich kompetencje

§26

 1. Organami szkoły są:
  a) Dyrektor szkoły
  b) Rada Pedagogiczna
  c) Rada Rodziców
  d) Samorząd Uczniowski

§27

  Samorządową Szkołą Podstawową im. Jana Brzechwy w Orlu kieruje Dyrektor Szkoły.

§28

 1. Dyrektor szkoły w szczególności:
  a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
  b) sprawuje nadzór pedagogiczny nad zatrudnionymi w szkole nauczycielami;
  c) jest kierownikiem zakładu dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników którzy nie są nauczycielami;
  d) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
  e) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji;
  f) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
  g) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;
  h) decyduje w sprawach zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
  i) tworzy odpowiednie warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  j) dba o prawidłowe funkcjonowanie biblioteki, zapewnia środki finansowe na zakup nowości wydawniczych oraz odpowiedniego wyposażenia pracowni bibliotecznej;
  k) ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
  l) odpowiada za prawidłową organizację i przebieg sprawdzianów i egzaminów;
  m) decyduje o przyznawaniu nagród, podwyższonych stawek wynagrodzenia zasadniczego, zgodnie z opracowanym regulaminem oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
  n) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§29

  Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

§30

  Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

§31

  Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie wszystkich uchwał podejmowanych przez organ szkoły, które są niezgodne z przepisami prawnymi. O wstrzymaniu wykonania uchwały zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§32

 1. W szkole istnieje stanowisko wicedyrektora, którego powołuje dyrektor.
 2. Za zgodą organu prowadzącego, dyrektor szkoły może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
 3. Zakres obowiązków wicedyrektora szkoły ustala dyrektor szkoły.

§33

  Wicedyrektor przyjmuje na siebie część zadań dyrektora, a w szczególności:
 1. pełni funkcję dyrektora w przypadku jego nieobecności w szkole z wyłączeniem decyzji o charakterze finansowym,
 2. kształtuje twórczą atmosferę pracy w szkole, właściwe warunki pracy i stosunki pracownicze,
 3. przygotowuje projekty następujšcych dokumentów programowo organizacyjnych:
  a) rocznego planu pracy szkoły w części dotyczącej działalności wychowawczo-opiekuńczej szkoły,
  b) tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych,
  c) kalendarza szkolnego,
  d) programu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  e) informacji o stanie pracy szkoły w zakresie mu przydzielonym,
 4. sprawuje bezpośredni nadzór pedagogiczny, mierzy jakość pracy szkoły według odrębnego przydziału,
 5. organizuje i koordynuje bieżący tok działalności pedagogicznej nauczycieli przedmiotów, wychowawców klas, biblioteki szkolnej oraz świetlicy,
 6. kontroluje dokumentację pedagogiczną nauczycieli,
 7. utrzymuje kontakty z ramienia dyrekcji z Samorządem Uczniowskim w szkole, odpowiada na ich postulaty i skargi oraz przedkłada ich wnioski i uchwały dyrektorowi szkoły i Radzie Pedagogicznej,
 8. współpracuje z ramienia dyrekcji szkoły z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką,
 9. koordynuje pracę w zakresie profilaktyki niedostosowań społecznych oraz resocjalizacji, podejmuje działania zmierzające do poznania właściwości fizycznych i psychicznych uczniów ich warunków życiowych i potrzeb,
 10. egzekwuje realizację przydzielonych czynności organizacyjno - wychowawczych oraz innych zajęć związanych z działalnością statutową szkoły,
 11. czuwa nad prawidłową realizacją uchwał Rady Pedagogicznej,
 12. czuwa nad przestrzeganiem przez nauczycieli, uczniów ustaleń Rady Pedagogicznej i zarządzeń władz nadrzędnych,
 13. nadzoruje przygotowania i przebieg uroczystości szkolnych,

§34

  Uprawnienia wicedyrektora szkoły:
 1. jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników szkoły z upoważnienia Dyrektora i ma prawo do przydzielania im zadań służbowych i wydawania poleceń zgodnie z przydziałem czynności,
 2. ma prawo do formułowania projektu oceny nauczycieli bezpośrednio mu podległych, a także w sprawach oceny pracy wychowawczo-opiekuńczej wszystkich nauczycieli i wychowawców,
 3. ma prawo wnioskowania do Dyrektora Szkoły w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych tych nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym,
 4. ma prawo używania pieczątki osobowej wraz z tytułem „wicedyrektor szkoły” oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.
 5. Rada Pedagogiczna

§35

 1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej.

§36

 1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
  a) zatwierdzanie planów pracy szkoły;
  b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacyjnych i promocji uczniów;
  c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;
  d) ustalanie organizacji doskonalenie zawodowego nauczycieli szkoły;
  e) uchwalanie programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego;
  f) zatwierdzanie szkolnego zestawu programów nauczania.

§37

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje, w szczególności:
  a) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
  b) projekt planu finansowego szkoły;
  c) propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§38

  Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu szkoły albo jego zmiany oraz go zatwierdza.

§39

  Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

§40

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.
 2. W sprawach dotyczšcych osobiście członków Rady Pedagogicznej przeprowadza się głosowanie tajne.
 3. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 5. Rada Pedagogiczna może wyłaniać spośród swoich członków stałe lub doraźne komisje lub zespoły nauczycieli. Zadania komisji i zespołów zawarte są w regulaminie Rady Pedagogicznej.

§41

  Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców (prawnych opiekunów), a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§42

  W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

§43

 1. Rada Rodziców współdziała z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim w zakresie:
  a) przygotowywania i organizowania imprez kulturalnych, uroczystości szkolnych, działalności turystycznej i sportowej;
  b) pozyskiwania i gromadzenia środków finansowych dla szkoły.

§44

 1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.
 2. Wybory do Rady Rodziców reguluje osobny dokument.

§45

 1. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora oraz Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
 2. Rada Rodziców opiniuje szkolny program wychowawczy, program profilaktyczny oraz wewnętrzny system oceniania.

§46

  Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.

§47

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

§48

 1. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
  b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
  e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;
  f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§49

  Samorząd Uczniowski współpracuje z Radą Rodziców, której zgłasza swoje postulaty i wnioski.

§50

  Samorząd Uczniowski opiniuje Wewnątrzszkolny System Oceniania, program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki.

Rozdział V

Organizacja szkoły

§51

Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§52

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowywany przez Dyrektora najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku, na podstawie ramowego planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
 2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
 3. Postawą organizacji nauczania w danym roku szkolnym jest plan nauczania szkoły opracowany przez dyrektora.

§53

 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalany przez Dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 2. Szczegółowy rozkład dziennych zajęć w klasach I–III ustala nauczyciel uczący klasę, w oparciu o plan nauczania.

§54

 1. Struktura organizacyjna szkoły obejmuje klasy I–VI oraz oddział przedszkolny.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dopuszczonych do użytku szkolnego.
 3. Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić od 15 do 26.
 4. W oddziale integracyjnym liczba uczniów powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

§55

  Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki w oddziałach integracyjnych określają odrębne przepisy.

§46

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą klasy.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej, w miarę możliwości, wychowawca klasy prowadzi swój oddział przez cały tok nauczania na danym etapie edukacyjnym.
 3. Dyrektor szkoły może dokonać zmiany wychowawcy klasy w przypadku:
  a) nie wywiązania się wychowawcy z powierzonej funkcji;
  b) długotrwałej nieobecności wychowawcy;
  c) na pisemny i umotywowany wniosek wychowawcy;
  d) na wniosek Rady Pedagogicznej;
  e) na pisemny i umotywowany wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału.

§57

 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły są:
  a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
  b) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi;
  c) dodatkowe zajęcia edukacyjne;
  d) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W klasach I–III prowadzi się nauczanie zintegrowane, a czas zajęć ustala wychowawca klasy zachowując ramowy, tygodniowy czas zajęć ustalony w rozkładzie zajęć.
 3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

§58

  Szkoła może przyjmować nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem szkoły lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§59

  Rodzice uczniów (prawni opiekunowie) i nauczyciel ściśle ze sobą współdziałają w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

§60

 1. Rodzice uczniów (prawni opiekunowie) mają prawo do:
  a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danym oddziale i szkole;
  b) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;
  c) uzyskiwania rzetelnej informacji o dziecku, jego zachowaniu, postępów w nauce i przyczyn ewentualnych trudności;
  d) uzyskiwania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci;
  e) do korzystania z informacji i porad pedagoga szkolnego, dotyczących rozwoju psychofizycznego ich dziecka.
 2. Szkoła organizuje każdego miesiąca spotkania wychowawców i nauczycieli przedmiotów z rodzicami, w celu wymiany informacji o uczniach oraz dyskusji na tematy wychowawcze.
  Świetlica szkolna

§61

 1. Dla uczniów, którzy musza dłużej przebywać w szkole, ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki, w szkole funkcjonuje świetlica.
 2. Do zadań świetlicy należy w szczególności:
  a) wdrażanie wychowanków do właściwego spędzania czasu wolnego przez gry i zabawy towarzyskie, słuchanie muzyki, ekspresję plastyczną, czytanie literatury, majsterkowanie i rekreacje;
  b) stwarzanie dzieciom warunków do samorealizacji poprzez różne formy aktywnej działalności intelektualnej i praktycznej:
  c) organizowanie uczniom pomocy w samodzielnej nauce oraz odrabianiu zadań domowych w celu pogłębienia i utrwalenia wiedzy zdobytej w trakcie lekcji;
  d) rozwijanie różnych zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.

§62

 1. W świetlicy prowadzone sš zajęcia w grupach wychowawczych.
 2. Liczba uczniów w grupie wychowawczej nie powinna przekraczać 25.

§63

  Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin świetlicy.
  Stołówka szkolna

§64

 1. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów w szkole funkcjonuje stołówka.
 2. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły. W miarę możliwości, za zgodą Dyrektora, ze stołówki mogą korzystać inne osoby.
 3. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów potrzebujących szczególnej opieki w zakresie żywienia.
 4. Wnioski w sprawie częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za posiłki w stołówce szkolnej, składają rodzice (prawni opiekunowie), wychowawcy uczniów lub pedagog szkolny.
  Biblioteka szkolna

§65

 1. Biblioteka szkolna jest stanowi ośrodek informacji dla uczniów i nauczycieli Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Orlu. Jest centrum edukacji czytelniczej i informacyjnej oraz jednym z ogniw ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, którego zadaniem jest służenie realizacji programu nauczania i wychowania oraz przygotowanie użytkowników do korzystania z innych bibliotek i ośrodków informacji.
 2. Biblioteka szkolna stanowiąc integralną część procesu dydaktycznego szkoły w szczególności:
  a) wspomaga realizowane przez szkołę cele edukacyjne;
  b) wyrabia i pogłębia w czytelnikach potrzebę kontaktu z książką;
  c) propaguje czytelnictwo w środowisku szkolnym;
  d) umożliwia korzystanie, tworzenie i przetwarzanie różnego typu informacji zgodnie z potrzebami czytelnika;
  e) organizuje działania rozwijające świadomość czytelniczą, wrażliwość kulturową i społeczną;
  f) współpracuje z innymi bibliotekami oraz instytucjami oświatowymi, kulturowymi i społecznymi.

§66

 1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:
  a) udostępnianie książek i innych źródeł informacji;
  b) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
  c) wzbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelników;
  d) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyków czytania i uczenia się;
  e) dbanie o wystrój powierzonych pomieszczeń;
  f) dbanie o księgozbiór zgromadzony w bibliotece;
  g) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej.

§67

  Szczegółowe zasady udostępniania i korzystania ze zbiorów zawarte są w regulaminie biblioteki.

Rozdział VI

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§68

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli z kwalifikacjami umożliwiającymi pełną realizację zadań dydaktyczno – wychowawczych oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły określają odrębne przepisy.
  Zadania nauczycieli.

§69

 1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troska o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
 2. Prawa i obowišzki nauczycieli szkoły określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (ze zmianami).
 3. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów.
 4. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomić pracownika obsługi o fakcie przebywania osób postronnych.
 5. Nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zagrożeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

§70

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim:
  a) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo;
  b) zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;
  c) dba o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny;
  d) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania;
  e) udziela uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów.

§71

 1. Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, w szczególności poprzez:
  a) pracę własną;
  b) udział w pracach zespołu nauczycieli;
  c) korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej.

§72

  Nauczycielowi rozpoczynającemu pracę w szkole Dyrektor przydziela doświadczonego nauczyciela, który ma mu służyć radą i pomocą.

§73

  Nauczyciele zatrudnieni w szkole mają prawo do propagowania swoich osobistych przekonań, ale nie sprzecznych z przyjętymi w szkole zwyczajami i programem nauczania.

§74

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału i jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
 2. Nauczyciele tworzą stałe zespoły nauczycieli klas 0–III oraz IV–VI.
 3. Pracą zespołów nauczycieli klas 0–III i IV–VI kierują przewodniczący zespołów powołani przez Dyrektora szkoły.
 4. Nauczyciele tworzą zespół ds. ewaluacji jakości pracy szkoły liczący od trzech do sześciu członków.
 5. Pracą zespołu ds. ewaluacji jakości pracy szkoły kieruje przewodniczący wyłoniony przez jej członków.
§75

 1. Zespoły nauczycieli klas O–III i IV–VI pracują według planu sporządzonego na dany rok szkolny.
 2. Do zadań zespołów nauczycieli należy w szczególności:
  a) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także konsultowanie w sprawie wyboru przez nauczyciela programu nauczania;
  b) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów z poszczególnych przedmiotów oraz sposobów badania wyników nauczania;
  c) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  d) wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania;
  e) współdziałanie i koordynowanie działań wychowawczych wobec uczniów.
 3. Zespół ds. ewaluacji jakości pracy szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną oraz dyrektorem szkoły opracowuje i realizuje plan pracy na dany rok szkolny.
 4. Do zadań zespołu ds. ewaluacji należy w szczególności:
  a) ustalenie obszarów podanych ewaluacji zgodnych z planem nadzoru na dany rok,
  b) planowanie procesu ewaluacji,
  c) określenie celów ewaluacji,
  d) formułowanie pytań kluczowych,
  e) określenie kryteriów ewaluacji,
  f) określenie wskaźników, które zostaną użyte do badania problemu,
  g) określenie metod badawczych,
  h) określenie próby badawczej,
  i) zbieranie informacji,
  j) przetwarzanie danych i formułowanie wniosków,
  k) prezentowanie wyników ewaluacji.

§77

  Szczegółowy zakres obowiązków oraz tryb działania zespołów nauczycieli określa regulamin Rady Pedagogicznej.

§78

Zadania wychowawcy klas
 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
  a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;
  b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
  c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej
  d) dbanie o wychowanie patriotyczne i obywatelskie.
 2. Wychowawca w celu realizacji zadań wychowawczych:
  a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
  b) wspólnie z uczniami i ich rodzicami planuje i organizuje różne formy życia klasowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski;
  c) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;
  d) utrzymuje ścisły kontakt z rodzicami;
  e) współpracuje z pedagogiem szkolnym.
 3. Formy spełniania zadań wychowawcy dostosowane są do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

§79

 1. Wychowawca klasy w ramach organizowanych spotkań z rodzicami ma obowiązek informowania na początku każdego roku szkolnego o:
  a) wewnątrzszkolnym systemie oceniania;
  b) zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;
  c) zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych klasy i szkoły.

§80

  Zadania pedagoga szkolnego
 1. Pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami (opiekunami prawnymi), wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze, prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące młodzież.
 2. Określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom poprzez wydawanie opinii i zaleceń dotyczących stymulowania rozwoju lub pokonywania przez uczniów trudności rozwojowych, wyrównywania braków i luk w nauce.
 3. Zorganizowanie zajęć kompensacyjno – korekcyjnych dla dzieci wymagających takiej pomocy.
 4. Współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych dla uczniów niepełnosprawnych.
 5. Udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizujšcym indywidualny program lub tok nauki poprzez konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 6. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego.
 7. Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.
 8. Współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów.
 9. Prowadzenie dokumentacji tj. dziennika pedagoga oraz teczek indywidualnych dzieci i młodzieży zawierających dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających.
 10. Doskonalenie swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.

§81

  Zadania innych pracowników szkoły:
 1. Pracownikami administracji w szkole są:
  a) główny księgowy,
  b) sekretarz szkoły,
  c) inspektor (ds. płac),
  d) intendent,
 2. Szczegółowy zakres zadań pracownika administracyjnego określony jest w przydziale czynności dla tego pracownika.

§82

 1. Pracownikami obsługi na terenie szkoły są:
  a) woźny szkolny
  b) konserwator
  c) sprzątaczka
  d) kucharka, pomoc kuchenna
 2. Ilość zatrudnionych pracowników obsługi określa Dyrektor szkoły mając na uwadze zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania szkoły oraz posiadane środki finansowe.
 3. Pracownik obsługi powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzšcych na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do dyrektora.
 4. Szczegółowy zakres pracowników obsługi określony jest w przedziałach czynności dla tych pracowników.

Rozdział VII

Uczniowie szkoły

§83

 1. Nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa, trwająca jednak nie dłużej jak do 18 roku życia.
 2. Kontrolę nad spełnianiem przez uczniów obowiązku szkolnego sprawuje Dyrektor szkoły, prowadząc księgę ewidencji uczniów.
 3. Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.
 4. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§84

 1. Zasady ogólne rekrutacji Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Do szkoły przyjmuje się:
  a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (wieś Orle);
  b) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca i nie pogorszy to warunków pracy.
  1.3. Podziału uczniów na zespoły klasowe dokonuje dyrektor szkoły z uwzględnieniem miejsca zamieszkania oraz ilości uczniów w danej klasie.
  1.4. Ostatecznš decyzję o podziale klas podejmuje dyrektor szkoły.
  1.5. Dyrektor może odmówić przyjęcia ucznia z ocenš zachowania niższą niż dobra.
 2. Procedura przyjmowania uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły.
  2.1. Potwierdzenie zamieszkania w obwodzie szkoły następuje zgodnie z obowiązujšcymi przepisami w sprawie ewidencji ludności.
 3. Procedura przyjmowania uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
  3.1. Do szkoły przyjmowani są uczniowie z poza obwodu, których rodzice są pracownikami oświaty w Gminie Wejherowo.
  3.2. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci w miarę posiadanych wolnych miejsc.
  3.3. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia do Samorządowej Szkoły Podstawowej w Orlu podejmuje dyrektor szkoły.

§85

Prawa i obowiązki ucznia
 1. Uczeń ma prawo w szczególności do:
  a) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, w tym z wymogami stosowanego w szkole systemu oceniania;
  b) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
  c) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
  d) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;
  e) rozwijania własnych zdolności, zainteresowań i talentów;
  f) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego;
  g) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły;
  h) wyrażania opinii i wątpliwości dotyczšcych treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi;
  i) przedstawia wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień:
  j) poszanowanie godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych w zaufaniu;
  k) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
  l) reprezentowania szkoły we wszystkich konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami;
  m) do korzystania z wszystkich pomieszczeń szkolnych zgodnie z obowiązującymi zasadami.

§86

 1. Do podstawowych obowiązków ucznia należy:
  a) przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie szkoły;
  b) uczeń zobowiązany jest uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywać na nie punktualnie. Mimo spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest przybyć do sali, w której odbywają się zajęcia. Jeżeli spóźnienie jest znaczne, uczeń powinien udać się do świetlicy szkolnej lub biblioteki, a następnie w czasie przerwy dołączyć do swojej klasy;
  c) uczeń zobowiązany jest systematycznie przygotowywać się do zajęć, odrabiać prace polecone przez nauczyciela do wykonania w domu.
  d) przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz osób dorosłych;
  e) godne reprezentowanie szkoły;
  f) przestrzeganie regulaminów obowiązujących w pomieszczeniach szkolnych, wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia (np.świetlica, biblioteka, szatnia, pracownia komputerowa, sala gimnastyczna);
  g) troska o mienie szkoły i jego estetyczny wygląd;
  h) szanowanie sprzętu szkolnego, pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia klas i innych pomieszczeń;
  i) uczeń zobowiązany jest usprawiedliwić nieobecność na zajęciach szkolnych, usprawiedliwienie zobowiązany jest przedłożyć w dniu, stawienia się na zajęcia nie później jednak niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności;
  j) usprawiedliwienia od rodziców mają znajdować się w dzienniczku szkolnym ucznia z pieczątką szkoły i podpisem rodziców – obowiązuje od 1 września 2007roku.
  k) usprawiedliwienie nieobecności ucznia dokonują rodzice w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności ich dziecka na zajęciach; oświadczenie może być podpisane przez jednego z rodziców, dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie (oryginał albo kopia);
  l) dbanie o środowisko naturalne.
 2. Ucznia obowiązuje ponadto zakaz picia alkoholu, używania narkotyków i palenia tytoniu.
 3. Ucznia obowiązuje schludny wygląd, tzn. nosi ubrania zasłaniające ciało – ramiona, brzuch, dekolt, na terenie szkoły nie nosi na głowie czapek i kapturów, nie nosi odzieży z nadrukami w postaci obrazów i napisów o treści wulgarnej i dwuznacznej, nie farbuje włosów, nie maluje paznokci i nie stosuje makijażu twarzy, nie nosi ozdób niebezpiecznych dla zdrowia.
 4. Uczeń na terenie szkoły jest zobowiązany w przypadku dużych uroczystości szkolnych do noszenia stroju galowego.
 5. Ucznia obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w trakcie zajęć edukacyjnych.
 6. Uczeń może korzystać z telefonu komórkowego w szkole podczas przerw śródlekcyjnych tylko w celach komunikacyjnych i obowiązuje go bezwzględny zakaz robienia zdjęć i filmów oraz słuchania głośnej muzyki na terenie szkoły. W przypadku nie dostosowania do zakazu nauczyciel ma obowiązek odebrać uczniowi telefon komórkowy (po uprzednim wyjęciu karty) i informuje o tym wychowawcę klasy, który powiadamia rodziców. Uczeń odbiera telefon tego samego dnia po zakończeniu zajęć edukacyjnych. W przypadku nieodebrania telefonu odbierają go rodzice wezwani w tym celu do szkoły.
 7. Na terenie szkoły zabronione sš wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby. Zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów.

§87

 1. W przypadku naruszenia praw ucznia zawartych w § 84 uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogš wnieść pisemne zażalenie do Dyrektora szkoły.
 2. Dyrektor szkoły rozpatruje zażalenie, w cišgu 14 dni od daty jego wpłynięcia i wydaje odpowiednie postanowienie.

§88

  Za wyrządzone przez ucznia na terenie szkoły szkody odpowiadają materialnie rodzice ucznia, który jš wyrządził lub grupy uczniów przebywających w miejscu jej dokonania.

§89

  Nagrody i kary
 1. Nagrody i kary przyznaje dyrektor szkoły na wniosek:
  a) Rady Pedagogicznej,
  b) Wychowawców klas,
  c) Samorządu Uczniowskiego,
  d) Rady Rodziców.
 2. Ucznia nagradza się za:
  a) rzetelną naukę i wzorowe zachowanie;
  b) wybitne osišgnięcia;
  c) pracę na rzecz szkoły i środowiska;
  d) bardzo wysokš frekwencję,
  e) godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz.
 3. Przewiduje się następujące nagrody:
  g) pochwała wychowawcy wobec całej klasy;
  h) pochwała Dyrektora szkoły w obecności całej społeczności szkolnej;
  i) list gratulacyjny Dyrektora szkoły do rodziców;
  j) nagrody rzeczowe przyznawane przez Dyrektora szkoły;
  e) dyplomy przyznawane przez Dyrektora szkoły;
  f) świadectwo z wyróżnieniem.
 4. Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.
 5. Szkoła informuje rodziców o przyznanej nagrodzie.
 6. Nagrody rzeczowe fundowane są przez Radę Rodziców.

§90

 1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom, o których mowa w § 84 uczeń może zostać ukarany:
  a) upomnieniem ustnym wychowawcy klasy otrzymanym w indywidualnej rozmowie z wychowawcą;
  b) upomnieniem wychowawcy klasy z wpisem do dziennika lekcyjnego;
  c) upomnieniem Dyrektora szkoły otrzymanym w indywidualnej rozmowie z Dyrektorem;
  d) pozbawienie pełnionych funkcji w klasie;
  e) pozbawienie pełnionych funkcji w szkole;
  f) czasowym zawieszeniem prawa do uczestniczenia w imprezach o charakterze rekreacyjno – rozrywkowym organizowanym przez szkołę;
  g) przeniesieniem do równorzędnej klasy na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
 2. Kary, o których mowa w punkcie 1 d, e, f, udziela Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.
 3. Czasowe zawieszenie praw, o których mowa w punkcie 1 f może wynosić od 1 do 6 miesięcy. Dokładny czas jej trwania ustala Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę stopień przewinienia oraz postawę ucznia.
 4. O udzieleniu kary, o których mowa w punkcie 1 może wnioskować wychowawca klasy, pedagog szkolny, Rada Pedagogiczna lub Samorząd Uczniowski. Dyrektor może także podjąć decyzję z urzędu.
 5. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogš być stosowane w sposób naruszajšcy nietykalność i godność osobistš ucznia.
 6. O udzielonych karach informowani są rodzice (prawni opiekunowi) ucznia.
 7. Ostateczną decyzję o ukaraniu ucznia podejmuje Dyrektor szkoły.

§91

 1. Od nałożonej kary wymienionej w § 89 pkt 1 a i b przysługuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) pisemne odwołanie do Dyrektora szkoły.
 2. Odwołanie można wnieść w ciągu 7 dni od otrzymania kary.
 3. Dyrektor szkoły w terminie 14 dni od daty złożenia odwołania, rozpatruje je i wydaje ostateczną decyzje, która w formie pisemnej dostarczana jest zainteresowanym.
 4. Od kar udzielonych przez Dyrektora szkoły uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnieść pisemne odwołanie do Rady Pedagogicznej w cišgu 7 dni od jej udzielenia.
 5. Rada Pedagogiczna w cišgu 14 dni rozpatruje odwołanie, o którym mowa w punkcie 4 i wydaje ostateczną decyzje, o której pisemnie informuje zainteresowanych.

§92

  Za rażące i wielokrotne naruszanie prawa wewnątrzszkolnego oraz ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego, w szczególności za dopuszczenie się kradzieży, używanie i rozprowadzanie środków odurzających, stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej zagrażającej zdrowiu lub życiu, Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może złożyć wniosek do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły (po wyczerpaniu wszystkich możliwości oddziaływania wychowawczego).

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§93

  Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.

§94

  Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

§95

 1. Organem kompetentnym do ustalania i uchwalania zmian w Statucie szkoły jest Rada Pedagogiczna.
 2. Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały.
 3. Upoważnia się dyrektora szkoły do opublikowania jednolitego tekstu po czterech nowelizacjach.

§96

  Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  Obowiązuje od dnia 01.09.2007 r.
  Dokonano zmian w § 80 i § 81: Zadania innych pracowników szkoły 13.10.2008 r.
  Dokonano zmian w § 14, § 16, § 17, § 18 24.09.2009r.
  Dokonano zmian w § 74, § 75 23.11.2009r.

  | Strona główna |