Zakres działania
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedmiot działalności i kompetencje

   Szkoła Podstawowa w Orlu jest szkołą publiczną, nauka w szkole trwa 6 lat.

   Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania

   W ostatnim roku nauki przeprowadza się obowiązkowy sprawdzian umiejętności.

   Ukończenie szkoły daje możliwość dalszego kształcenia się

   Celem szkoły jest wspomaganie ucznia w jego wszechstronnym rozwoju i wprowadzanie go w życie społeczne,
         a szczególności szkoła:

 1. wprowadza ucznia w świat nauki wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie;
 2. rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania ucznia;
 3. wprowadza ucznia w świat kultury i sztuki;
 4. współdziała z rodziną wspomagając ją w wychowaniu;
 5. rozwija umiejętności społeczne poprzez zdobywanie doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśników;
 6. umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 7. realizuje zadania wychowawcze zawarte w Programie Profilaktyczno – Wychowawczym,
 8. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły z uwzględnieniem obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny,
 9. rozwija poczucie odpowiedzialności i miłości ojczyzny, upowszechnia wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,
 10. szkoła organizuje zajęcia dla uczniów z zakresu profilaktyki dostosowanej do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska wynikające z Programiu Profilaktyczno – Wychowawczego.

   Umożliwiając uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości religijnej szkoła organizuje naukę religii lub etyki.

   Szkoła pomaga w organizowaniu zajęć dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych.

   Szkoła udziela na wniosek ucznia, rodziców, nauczyciela, pedagoga, poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formie:

 1. zajęć dydaktyczno - wyrównawczych,
 2. nauczania indywidualnego,
 3. indywidualnych konsultacji,
 4. zajęć terapeutycznych,
 5. porad dla uczniów,
 6. porad i konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.
W razie potrzeby uczeń może być skierowany do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Szczegóły określają odrębne przepisy.