Szkoła prowadzi gospodarkę finansowo-księgową jako jednostka budżetowa samofinansująca się.
Majątek SSP im.J.Brzechwy w Orlu
Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem gminy Wejherowo.
Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność gminy Wejherowo.
Szkoła nie posiada osobowości prawnej, a za jego zobowiązania odpowiada gmina Wejherowo.


Kompetencje dyrektora i jego zastępcy, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Rady Szkoły i Samorządu Uczniowskiego zawarte są w
Statucie Szkoły, Rozdział II - Organy szkoły.
Informacja o prowadzonych w szkole rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.
 1. Księga inwentarzowa
 2. Rejestr pracowników
 3. Ewidencja akt osobowych
 4. Rejestr wniosków, zaświadczeń i aktów nadania stopnia nauczycielskiego
 5. Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły
 6. Ewidencja dokumentacji szkolnej
 7. Księga zastępstw
 8. Księga zarządzeń wewnętrznych
 9. Księga ewidencji dzieci
 10. Księga uczniów
 11. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych i pracowniczych
 12. Rejestr korespondencji
 13. Archiwum dokumentacji szkoły
Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub duplikat danego dokumentu powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły.